ماینینگ پارسی کوین

روش ماین کردن در پارسی کوین به چه شکل هست؟