ماده ۱ : جواز تاسیس برای ایجاد ظرفیت های جدید و توسعه فعالیت در زمینه استخراج رمز ارز صادر می شود

. اطلاعات درج شده در جواز تاسیس بر اساس فرم های سامانه شامل شناسه کسب و کار ، شماره و تاریخ ثبت دبیرخانه ، گواهی امضا دفترخانه ، شرایط مربوط به مجوز استخراج بیت کوین ، نام و شناسه شخص حقیقی یا شخص حقوقی دارنده جواز ،  فهرست فعالیت ها ، پیش بینی سرمایه گذاری ، اشتغال ، ظرفیت ، ارزش دستگاه‌ها ، تعیین مدت اجرای طرح و دوره گزارش پیشرفت پروژه است.

ماده ۲ : دریافت مجوز ماینینگ به نام متقاضیان ، با رعایت ضوابط این دستورالعمل و قوانین و مقررات مربوط مجاز است.

ماده ۳ : صدور جواز تاسیس به نام چند شخص حقیقی و یا چند شخص حقوقی مجاز نیست و متقاضیان صدور جواز تاسیس در این زمینه می‌تواند در قالب ثبت شرکت اقدام به درخواست مجوز نمایند.

اعتبار مجوز ماینینگ :

ماده ۴ : اعتبار مجوز ماینینگ صادر شده ۶ ماه بوده و با ارائه گزارش پیشرفت فیزیکی طرح و تایید آن توسط سازمان برای دوره ای دیگر قابل تمدید است. تمدیدهای بعدی نیز منوط به ارائه گزارش پیشرفت کار است.

مشخصات مکان استخراج بیت کوین :

ماده ۵ : مکان استقرار واحد استخراج کننده رمز ارز مشمول ضوابط استقرار واحدهای صنعتی بوده و می بایست دارای کاربری صنعتی باشد.

تبصره : مکان استقرار واحدهای استخراج بیت کوین شامل محدودیت محدوده ۱۲۰ کیلومتری تهران ، ۵۰ کیلومتری شهر اصفهان و ۳۰ کیلومتری مراکز سایر استان ها  داخل یکی از محل های  مجاز شهرک صنعتی نمی باشند.

ماده ۶ : تامین زیرساخت های لازم برق ، گاز ، آب ، اینترنت و … برعهده دارنده جواز تاسیس می باشد.

تبصره ۲ : تامین انرژی برق مورد نیاز از طریق شبکه سراسری برق کشور و یا تولید برق به صورت خصوصی از طریق انرژی تجدید پذیر ، CHP ، نیروگاه خصوصی و… در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط امکان پذیر است.

ماده ۷ : صدور و یا اصلاح جواز تاسیس برای استخراج بیت کوین در محل واحدهای تولیدی فعال صنعتی و معدنی موجود ممنوع است. ( به عبارتی برای واحدهای تولیدی فعال صنعتی و معدنی موجود ، دریافت مجوز ماینینگ  و صدور پروانه بهره برداری ماینینگ امکان پذیر نیست. )

ماده ۸ : صدور و اصلاح جواز تاسیس برای استخراج رمز ارز در محل واحدهای موجود غیر فعال که حداقل سه سال از عدم فعالیت و یا تعلیق آنها گذشته باشد در چارچوب این دستورالعمل بلامانع است. ( به عبارتی برای واحدهای موجود غیرفعال ، دریافت مجوز ماینینگ ( مجوز استخراج بیت کوین ) و صدور پروانه بهره برداری ماینینگ امکان پذیر است.  )

ماده ۹ : صدور جواز تاسیس برای متقاضیانی که جمع توان برق مصرفی تجهیزات استخراج رمز ارز آنها کمتر از ۲۵۰ کیلووات باشد ممنوع است.

ماده ۱۰ : در صورتی که سرمایه گذار بعد از فراهم کردن امکانات طرح از قبیل زمین ، برق ، ساختمان و تجهیزات ، تقاضای صدور جواز تاسیس نماید و اقدامات انجام شده مطابق ضوابط این دستورالعمل باشد صدور جواز تاسیس امکان پذیر است.

ماده ۱۱ : صدور جواز تاسیس در محل استیجاری با حداقل اجاره یکساله در چارچوب این دستورالعمل امکان‌پذیر است.

تبصره : برای واحدهای خارج از شهرک ها و نواحی صنعتی ، ارائه قرارداد اجاره منعقده در دفاتر اسناد رسمی الزامی است و در شهرک ها و نواحی صنعتی منوط به موافقت شرکت شهرک های صنعتی استان خواهد بود.

ماده ۱۲ : صدور مجوز برای ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی در چارچوب ضوابط این دستورالعمل و با تفویض وزارت ، توسط سازمان مسئول منطقه ، صرفاً از طریق سامانه و با نظارت سازمان انجام خواهد شد. (دریافت مجوز ماینینگ و صدور پروانه بهره برداری ماینینگ  )

ماده ۱۳ : به منظور تامین برق مورد نیاز پس از صدور جواز تاسیس ، اطلاعات مجوز در سامانه وزارت نیرو ارسال می شود و پس از اختصاص انشعاب برق ، وزارت نیرو و اطلاعات آن را از طریق سامانه به وزارت صمت اعلام می نماید.

تبصره : در صورت اعلام متقاضی مبنی بر تامین برق از طریق احداث نیروگاه حرارتی جهت تامین سوخت مورد نیاز به وزارت نفت معرفی خواهد شد.

ماده ۱۴ : تغییر نام دارنده جواز تاسیس مستلزم ارائه روزنامه رسمی برای شخص حقوقی و گواهی دفاتر اسناد رسمی برای شخص حقیقی است.

صدور پروانه بهره برداری ماینینگ ( مجوز استخراج بیت کوین‌ ) :

ماده ۱۵ : پس از اتمام مراحل احداث و راه اندازی واحد بازدید و ظرفیت سنجی توسط سازمان انجام و در صورت رعایت شرایط مندرج در جواز تاسیس ، پروانه بهره برداری حسب مورد برای شخص حقوقی یا حقیقی صادر می شود.

ماده ۱۶ : صدور پروانه بهره برداری برای واحدهای فعال در زمینه استخراج رمز ارز و فاقد جواز تاسیس با رعایت ضوابط این دستورالعمل امکان پذیر است. (دریافت مجوز ماینینگ و صدور پروانه بهره برداری ماینینگ  )

ماده ۱۷ : صدور پروانه بهره برداری با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مسائل زیست محیطی صورت می گیرد.

تبصره  : بر اساس ماده ۱۱ قانون هوای پاک ، عدم پاسخگویی اداره کل حفاظت محیط زیست ، به استعلام سازمان ، طی مدت یک ماه به منزله موافقت آن اداری تلقی شده و سازمان نسبت به صدور پروانه بهره‌برداری اقدام خواهد کرد.

ماده ۱۸ : اطلاعات درج شده در پروانه بهره برداری بر اساس فرم های سامانه شامل شناسه کسب و کار ، تاریخ صدور و شماره ثبت دبیرخانه ، نام و شناسه شخص حقیقی یا حقوقی دارنده پروانه ، فهرست فعالیت ها و ظرفیت آنها ، سرمایه و اشتغال موجود خواهد بود.

ماده ۱۹ : صدور پروانه بهره‌برداری برای متقاضیانی که جمع توان برق مصرفی تجهیزات استخراج رمز ارز از آنها کمتر از ۲۵۰ باشد ممنوع است .

تبصره : صدور و اصلاح پروانه بهره برداری برای استخراج رمز ارز در محل واحدهای تولیدی غیرفعال که حداقل سه سال از عدم فعالیت و یا تعلیق آنها گذشته باشد در چارچوب این دستورالعمل بلامانع است.

ماده ۲۰ : صدور پروانه بهره برداری در محل استیجاری با حداقل اجاره یک ساله در چارچوب این دستورالعمل امکان‌پذیر است. (دریافت مجوز ماینینگ و صدور پروانه بهره برداری ماینینگ  )

تبصره : برای واحدهای خارج از شهرک ها و نواحی صنعتی ، ارائه قرارداد اجاره منعقده در دفاتر اسناد رسمی الزامی است و در شهرکها و نواحی صنعتی منوط به موافقت شرکت شهرک های صنعتی استان خواهد بود.

ماده ۲۱ : برای واحدهای دارنده پروانه بهره برداری که با رعایت ضوابط این دستورالعمل نسبت به تغییر ظرفیت اقدام نمودند با رعایت مفاد بند ۶-۲-۴ این دستورالعمل ، پروانه بهره برداری جدید صادر و جایگزین پروانه قبلی می‌شود.

تبصره : عبارت « این پروانه جایگزین پروانه بهره برداری شماره …… مورخ …… گردیده است.» در پروانه بهره برداری جدید درج خواهد شد.

ماده ۲۲ : در صورت استفاده از شبکه سراسری برق در زمان صدور پروانه بهره برداری استعلام لازم از طریق سامانه از وزارت نیرو انجام خواهد شد.

ماده ۲۳ : تغییر نام دارنده پروانه بهره برداری مستلزم ارائه روزنامه رسمی برای شخص حقوقی و گواهی دفاتر اسناد رسمی برای شخص حقیقی است.

ماده ۲۴ : مدت اعتبار مجوز استخراج بیت کوین یک سال است و با ارائه گزارش عملکرد از سوی متقاضی و نظارت سازمان قابل تمدید است.

شرایط لغو مجوز ماینینگ :

ماده ۲۵ : سازمان مکلف است نسبت به لغو اعتبار پروانه بهره برداری واحدهای که واحد یکی از شرایط زیر باشند اقدام نماید. (دریافت مجوز ماینینگ و صدور پروانه بهره برداری ماینینگ  )

الف) واحدی که امکانات استخراج رمز ارز از قبیل مکان دستگاه‌ها یا سایر عوامل مورد نیاز را از دست داده باشد.

ب) درخواست کتبی دارنده پروانه بهره برداری و موافقت سازمان

ماده ۲۶ : رعایت ضوابط مربوط به برچسب انرژی و استانداردهای کیفیت توان الکترونیکی و استانداردهای فناورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات فرآورده های پردازش رمزنگاری شده ( ماینینگ ) در صورت ابلاغ از سوی مراجع ذیربط از جمله سازمان ملی استاندارد الزامی است.

ماده ۲۷ : در زمان درخواست صدور پروانه بهره برداری ثبت مشخصات دستگاه های منصوبه، وفق فرم موجود در سامانه ، شامل تعداد ، نوع ، میزان مصرف انرژی ، شرکت سازنده ، توان پردازش و … الزامی است و تغییرات تجهیزات نیز توسط متقاضی در سامانه به روز رسانی خواهد شد.

ماده ۲۸ : صدور مجوز های موضوع این دستورالعمل از طریق سامانه انجام می شود و هرگونه توضیح و تغییر به صورت دستی در مجوزهای صادره ممنوع است.

هزینه صدور مجوز ماینینگ :

ماده ۲۹ : به استناد بند ۱۱ تبصره ذیل ماده ۴۶ قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ و همچنین تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ و تصویب نامه های شماره ۱۸ ۱۵۴ مورخ ۶۳/۳/۲۳ و ۸۳۹۸/ت ۱۸۱ ه – مورخ ۷۲/۶/۲ هیئت محترم وزیران هزینه‌های صدور مجوزهای موضوع این دستورالعمل به شرح زیر از متقاضی اخذ خواهد شد:

الف ) هزینه صدور مجوز استخراج بیت کوین به میزان نیم در هزار سرمایه ثابت طرح ( مندرج در جواز تاسیس ) و حداکثر معادل یک میلیون ریال + یکصد هزار ریال  بابت حق تمبر.

ب) هزینه صدور پروانه بهره برداری ۵۰ هزار ریال+ یکصد هزار ریال بابت حق تمبر.

ج) هزینه هر دوره تمدید جواز تاسیس و پروانه بهره برداری ۱۰۰۰۰ریال + ۵۰ هزار ریال بابت حق تمبر.

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل برای دریافت مجوز ماینینگ بر عهده معاونت های طرح و برنامه و امور صنایع بوده و هرگونه تغییر در مفاد دستورالعمل با تایید کارگروهی متشکل از نمایندگان معاونت های ذیربط مرکز نوسازی و تحول اداری و با امضای مقام عالی وزارت اعمال خواهد شد.

برترین دستگاه استخراج بیت کوین : ( برای دریافت مجوز ماینینگ‌ )

در این بخش می خواهیم چند نمونه از دستگاه های استخراج بیت کوین در سال ۲۰۲۰ را معرفی نماییم. نکته قابل توجهی که در مورد این دستگاه های ماینینگ وجود دارد این است که بالاتر بودن قدرت دستگاه لزوما به معنای بهتر بودن آن دستگاه نیست. عوامل زیادی نقش مهمی در استخراج بیت کوین دارند؛ مانند میزان مصرف برق، طول عمر ، وزن ، صدا ، اندازه و …

۱. بیت مین انت ماینر اس ۱۷ پلاس (+Bitmain Antminer S17)

قدرت: ۷۳ تراهش بر ثانیه (۷۳TH/S)

 • مصرف برق: ۲,۹۲۰ وات (۲۹۲۰W)
 • قیمت جهانی: حدود ۲,۶۰۰ دلار

در حال حاضر ، این مدل از ماینرها به عنوان پرچم دار شرکت بیت مین شناخته می شوند. بیت مین بزرگ ترین تولیدکننده ماینر در جهان محسوب می شود.

در این ماینر با استفاده از فناوری انتقال گرمای دوگانه، فضای بین ورودی و خروجی هوا ۵۰ درصد کم شده که دمای دستگاه و صدای آن را به طور قابل توجهی بهبود داده است. همچنین در این مدل جدید مکانیسم های تحمل دما و خنک کنندگی پیشرفت قابل ملاحظه ای کرده است.

۲. بیت مین انت ماینر اس ۱۷ پرو (Bitmain Antminer S17 Pro)

 • قدرت: ۵۳ تراهش بر ثانیه (۵۳TH/S)
 • مصرف برق: ۲,۰۹۴ وات (۲۰۹۴W)
 • قیمت جهانی: حدود ۱,۹۰۰ دلار

پیش از آن که مدل اس ۱۷ پلاس عرضه شود، اس ۱۷ پرو بهترین دستگاه استخراج بیت کوین محسوب میشد. اما با عرضه مدل اس پلاس  در رده دوم سودآورترین ماینرهای بیت کوین قرار گرفته است.

اس ۱۷ پرو را می توان مانند مدل اس ۱۷ پلاس در سه حالت راه اندازی کرد: کم مصرف ، معمولی و توربو که هر یک قدرت هش و مصرف برق متفاوتی دارند.

۳. اینوسیلیکون تی ۳ پلاس (Innosilicon T3+ 52T)

 • قدرت: ۵۲ تراهش بر ثانیه (۵۲TH/S)
 • مصرف برق: ۲,۱۰۰ وات (۲۱۰۰W)
 • قیمت جهانی: حدود ۱,۷۰۰ دلار

قدرت هش ۵۲ تراهش و مصرف برق ۲۱۰۰ وات، این دستگاه را در لیست خرید استخراج کنندگان بسیاری قرار داده است. شرکت اینوسیلیکون هم نیز به عنوان یک شرکت معتبر شناخته شده و از این لحاظ هم گزینه خوبی در انتخاب ماینر به حساب می آید.

وزن بسیار مناسب نسبت به قدرت هش (ده کیلوگرم) و ابعاد تقریبا کوچک آن سبب شده تا از این ماینر در مقیاس صنعتی و در سطح بالایی استفاده شود.

۴. واتس‌ماینر ام۲۰ اس (Whatsminer M20S)

 • قدرت: ۶۸ تراهش بر ثانیه (۶۸TH/S)
 • مصرف برق: ۳,۳۶۰ وات (۳۳۶۰W)
 • قیمت جهانی: حدود ۱,۸۰۰ دلار

چیپ‌های ۱۲ نانومتری ام‌۲۰ اس به پای چیپ‌های ۷ نانومتری انت ماینرهای جدید نمی رسند اما قیمت پایین و قدرت بالای این دستگاه در مقایسه با رقبای خود امیدوارکننده است.

وزن ام‌۲۰ حدود ۱۲ کیلوگرم است که نسبت به سایر دستگاه های ماینر بسیار بالا نیست. از این ماینر در سطح صنعتی و خرد تا حد زیادی استفاده می‌شود.

۵. ای‌بنگ ای‌بیت ای‌۱۲ پلاس (Ebang Ebit E12+)

 • قدرت: ۵۰ تراهش بر ثانیه (۵۰TH/S)
 • مصرف برق: ۲,۵۰۰ وات (۲۵۰۰W)
 • قیمت جهانی: حدود ۲,۳۰۰ دلار

شرکت ای‌بنگ با ماینرهای سری E خود توانسته است که بخش عظیمی از فروش ماینر ها را در بازار از آن خود کند. دستگاه Ebit E12+ آخرین و قدرتمندترین دستگاه تولیدی این شرکت محسوب می شود.

دستگاه Ebit E11++ در اکتبر ۲۰۱۸ عرضه و با قدرت هش بسیار بالای ۴۴ تراهش توجه زیادی را به خود جلب نمود. اکنون پرچمدار جدید ای بنگ یعنی مدل +E12 با قدرت هش ۵۰ تراهش و مصرف برق حدود ۲۵۰۰ در بین ماینرها می درخشد.

وزن دستگاه E12 حدود ۱۰ کیلوگرم است که نسبت به رقبای خود یک وزن بسیار ایده آل به حساب می آید. اندازه کوچک این دستگاه نسبت به سایر دستگاه های مشابه سبب می شود که به راحتی بتوان آن را در فارم‌ جای داد.

بر اساس دستورالعمل شماره ۵۰۰۷ مورخ ۲۲ / ۸ / ۹۸ وزارت صنعت، معدن و تجارت

حق بهره برداری اراضی به واحدهای متقاضی دریافت مجوز ماینینگ از سازمان های صمت استانها در مکانهای با کاربری کارگاهی با رعایت موارد زیر توسط شرکت صورت می پذیرد.

– حداقل متراژ واگذاری: ۳۰۰ متر مربع

– حداکثر متراز واگذاری ۵۰۰ متر مربع

– قیمت واگذاری حق بهره برداری: حداقل ۴ برابر قیمت اراضی صنعتی

– حداقل تامین برق برای دریافت مجوز ماینینگ ۲۵۰ کیلووات

– حداکثر تامین برق ( در صورت امکان تامین )۷۵۰ کیلووات

در ابتدای هر سال شرکت موظف است شهرکها و نواحی صنعتی که قابلیت استقرار واحد رمز ارز را دارند با تاکید بر امکان بر تامین برق مورد نیاز احصاء و پس از تصویب هیات مدیره به نحو مقتضی اطلاع رسانی نماید.

– هزینه برق واحدهای موصوف پس از بررسی معاونت شرکت بر اساس قیمت روز اجرای پروژه های زیرساختی محاسبه و از متقاضی اخذ می گردد.

جدیدترین تصویب نامه هیات وزیران در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۲۲ :

به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور و مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

١- کلیه دارندگان دستگاههای استخراج بیت کوین (ماینر) مکلفند ظرف یک ماه از زمان اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به ثبت مشخصات هویتی خود به همراه تعداد و نوع دستگاههایی که در مالکیت آنها می باشد در سامانه ای که وزارت مذکور تعیین می نماید. مطابق برگه (فرم) موجود در این سامانه اقدام نموده و حسب مورد از طریق درگاه پرداخت اینترنتی تعبیه شده در همین سامانه، نسبت به پرداخت کلیه حقوق و عوارض دولتی اقدام نمایند.

۲- در صورتی که دارندگان دستگاههای استخراج بیت کوین ( انواع ماینر) ظرف مهلت مقرر در این تصویب نامه نسبت به اعلام و ثبت دستگاه ها و پرداخت حقوق و عوارض دولتی مرتبط با آن اقدام نمایند، سازمان تعزیرات حکومتی پرونده های موجود را مبتنی بر دستورالعمل موضوع این تصویب نامه تعیین تکلیف خواهد نمود.

٣- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ عملیاتی شدن سامانه بند (۱) این تصویب نامه، فهرست مراکز دارای مجوز ماینینگ را اعلام نماید. دارندگان دستگاهها مکلفند از تاریخ اعلام فهرست مذکور، ظرف یک ماه تمام دستگاه های خود را به مراکز یادشده تحویل نمایند یا نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام نمایند. مراکز تحویل گیرنده مکلفند رسید تحویل را در سامانه مذکور بارگذاری نمایند. نگهداری از دستگاه ها در مراكز فاقد مجوز ممنوع است.

۴- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است دستورالعمل نحوه اعطای مجوز فعالیت و درگاه آن را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری نماید.

۵- دستورالعمل اجرایی این تصویب نامه از جمله تطبیق مشخصات دستگاه های اظهار شده با مشخصات دستگاههای تحویل داده شده و همچنین تطبیق آنها با استانداردهای ابلاغی، با پیشنهاد دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط، ظرف یک ماه به تصویب ستاد مذکور می رسد.

– نحوه دریافت حق بهره برداری ( مجوز بیت کوین ) بر اساس ماده ۱۱ این دستورالعمل تعیین می گردد .

– واگذاری زمین به متقاضیان اسخراج بیت کوین و دریافت مجوز ماینینگ پس از بررسی کارشناسی و تایید معاونت فنی شرکت در خصوص امکان تامین زیرساخت های مورد نیاز در شهرک و ناحیه صنعتی مورد تقاضا براساس ضوابط فوق امکان پذیر می باشد.

– واگذاری حق بهره برداری به مجوزهای خارج از مقادیر این پیوست منوط به تنظیم گزارش کارشناسی و تایید معاونت فنی شرکت مبنی بر امکان تامین زیرساخت های مورد نیاز در شهرک و ناحیه صنعتی مورد تقاضا و با رعایت صرفه و صلاح، پس از تصویب هیات مدیره شرکت امکان پذیر است.

– شرکت در خصوص تامین برق مورد نیاز واحدهای استخراج بیت کوین باید از شرکت توزیع و یا برق منطقه ای استعلام لازم بعمل آورند.

– استقرار واحدهای استخراج بیت کوین برای دریافت مجوز ماینینگ در واحد های واگذار شده موقت، بر اساس پیوست شماره ۵ دستور العمل بهره برداری و رعایت ضوابط این پیوست در خصوص میزان تامین برق و پس از اعلام نظر اداره کل حفاظت محیط زیست استانها امکان پذیر می باشد.

آشنا سوال شده در دی ۲۸, ۱۳۹۹ در قانون گذاری.
افزودن نظر

  برای فارم رفنسجان و ارس هم این همه ماده و تبصره داشت!

  متخصص پاسخ داده شده در دی ۲۸, ۱۳۹۹.
  افزودن نظر

   بشینن تا یکی بیاد مجوز بگیره

   کریپتومستر پاسخ داده شده در دی ۲۸, ۱۳۹۹.
   افزودن نظر

    واولا برو گمشو با مجوز بگیر دوزی کنید اینجور تو مجوز نوشته تمام پول در میاری باید خرج مجوز کنی

    تازه وارد پاسخ داده شده در فروردین ۲, ۱۴۰۰.
    افزودن نظر
    پاسخ شما
    برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ضوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید